Wikia

Alien Species

Kai Tok

7,486pages on
this wiki
Talk0
Kai Tok
Universe Star Wars Universe
Homeworld Rori
Diet Carnivore
Sapience Level Non-Sapient

Kai Toks are aerial predators indigenous to Rori, the moon of Naboo.

Around Wikia's network

Random Wiki